کمیته قیمت گذاری خودرو سه شنبه گذشته در حالی قیمت های جدیدی برای محصولات خودروسازان رقم زد که شنیده ها حکایت از آن دارد، قیمت های مذکور موقتی است؛ چرا که هنوز نتوانسته نظر تولیدکنندگان را جلب کند.سه شنبه گذشته کمیته قیمت گذاری خودرو با حضور اکثریت اعضای آن تشکیل جلسه داد و مقرر کرد که قیمت محصولات ایران خودرو بین 9 تا 31 درصد افزایش پیدا کند.