ضریب جینی که در پیوست های بودجه سال 99 منتشر شده است، نشان از افزایش نابرابری درامدی طی سال های 95 تا 97 دارد.

ادامه خبر