هنگامی که یک پنجره به عنوان یک جداره تعریف می شود به این معنی است که یک شیشه در این پنجره استفاده شده.اما در پنجره دوجداره دو شیشه بصورت موازی در کنار هم ...

ادامه خبر