مناقشه میان آمریکا و آلمان بر سر نورداستریم2 که قرار است گاز روسیه را از دریای بالتیک به آلمان انتقال دهد تشدید یافت. آمریکا لایحه تحریم ...

ادامه خبر