آمریکا و چین با اعلام مرحله اول قرارداد تجاری، جنگ تجاری را متوقف کردند.

ادامه خبر