پوستر معناداری از بیانات رهبر انقلاب درباره نتیجه عمل ترغیب کنندگان به مذاکره با آمریکا در سایت رهبری منتشر شده است.

ادامه خبر