بانک مرکزی نرخ جدید فروش ارز در تاریخ سه شنبه 19 آذرماه 98 را در سامانه سنا منتشر کرد.

ادامه خبر