در حوزه های مختلف زیرمجموعه بازار داخلی فولاد، همچنان بصورت جسته و گریخته شاهد روند افزایش قیمت ها هستیم. کارشناسان مهمترین عامل ...

ادامه خبر