سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: تلقی ما این است که روس ها به خاطر تمدید نشدن معافیت های آمریکا کنار نمی کشند.

ادامه خبر