چوپانان که گله را به مراتع مازیچال می رساندند، دشت می دیدند و آفتاب و جنگل های خزری. مازی، به زبان آنها که ساکن مازندرانند و همسایه کوه ...

ادامه خبر