وزیر دفاع اسرائیل گفت که اعمال ایران باعث می شود تا سوریه را برای ایران تبدیل به ویتنام کنیم.

ادامه خبر