بانک مرکزی نرخ جدید فروش ارز در تاریخ یکشنبه 17 آذرماه 98 را در سامانه سنا منتشر کرد.

ادامه خبر