مجموع مالیات پرداختی گروه مشاغل حتی از مالیات کارمندان دولت که ذیل دسته حقوق و دستمزدی ها قرار میگیرند نیز کمتر است و برآوردها ...

ادامه خبر