استان تهران براساس داده های سرشماری سال 1395 با داشتن بیش از16 درصد از کل جمعیت کشور، به اندازه 20 درصد کل بنزین مصرفی کشور ...

ادامه خبر