دعوتنامه های اخير با توجه به فاصله زمان زياد تحويل خودروهاي اعلام شده در دعوتنامه ها، سود مشاركت تا تاريخ صدور دعوتنامه ها محاسبه شده است و ...

ادامه خبر