بانک مرکزی نرخ جدید فروش ارز در تاریخ دوشنبه 22 مهرماه 98 را در سامانه سنا منتشر کرد.

ادامه خبر