سقوط تخته سنگ در جاده چالوس جوان ۲۷ ساله ای را به کام مرگ کشاند.

ادامه خبر