دو مرد افغانستانی که با همدستی پنج هم ولایتی خود جویندگان گنج را به بهانه فروش اشیای عتیقه به خانه های شمال تهران می کشاندند و به قتل می رساندند صبح دیروز در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شدند.

ادامه خبر