یک میدان عظیم گازی در مناطق خشکی در جنوب ایران کشف شد.

ادامه خبر