رئيس جمهوری می گوید تحریم های آمریکا همچون «نوار کاستی» است که تمام می شود و دوباره از نو آن  را گوش می کنند.

ادامه خبر