نوردکاران در چند سال گذشته با دو مشکل اساسی روبه رو بوده اند که در مورد اول نبود تقاضا و دیگری به اشباع رسیدن این واحدها در پایین  دست ...

ادامه خبر