داور برجسته ایرانی در «ای لیگ» در یک یا دو مسابقه، به اندازه یکسال داوری در ایران پول درمی آورد.

ادامه خبر