زائران اربعین حسینی در صورت نیاز به خرید ارز می توانند نسبت به خرید حداکثر مبلغ 100 یورو یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ بازار ثانویه ارز ...

ادامه خبر