وزارت منابع ملی و محیط زیست روسیه تخمین زده است که ارزش بازار ذخایر نفتی این کشور ...

ادامه خبر