وقتی 3 مافیای مواد مخدر در مکزیک اتومبیل های لوکس خود را از پارکینگ خارج کردند ...