افراد در زمان فروش خودرو اقدام به امضای مبایعه نامه می کنند که به دلیل ناآگاهی در مورد عواقب امضای آن با مشکلات زیادی رو به رو می شوند.

ادامه خبر