قانون سرسختی برای خوروهای وارداتی با پلاک منطقه آزاد ارس در نظر گرفته شده است که هیچکس فکر خریدن آن را هم نخواهد کرد که به چند نمونه آن اشاره خواهیم کرد : / 1- حق بیمه شخص ثالث 3 برابر خوروهای وارداتی با پلاک ملی 2 - بنزین لیتری 1200 تومان با پلاک منطقه آزاد ارس فروختن جایگاه به قیمت 700 تومان به این ماشین ها جرم محسوب میشود / 3 - 5 سال پس از سپری شدن از مدل ساخت ماشین پلاک اش باطل می شود و باید از کشور مرخص شود و اگر در خروج از کشور تاخیر کند باید جریمه به ازای هر روز پرداخت کند 4 - از جلفا تا تبریز می توانید این خودرو را برانید و از تبریز به بعد باید مجوز بگیری که در هر سال 45 روز می توانید از منطقه اختصاصی این خورو خارج شوید 5- باید کارت شهروندی منطقه ارس هم داشته باشید و ..... چند قانون دیگر که یک ماشین وارداتی با پلاک ملی خریداری کردن از این ماشین ها با صرفه تر است.


>>>>>

>>>>>

>>>>>

>>>>>
>>