بانک مرکزی نرخ جدید فروش ارز در تاریخ پنجشنبه 20 تیرماه 98 را در سامانه سنا منتشر کرد.

ادامه خبر