چندی پیش کمیسیون اروپایی، لیستی از کشورهای پرریسک در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم را منتشر کرد که نام 4 جزیره آمریکایی و عربستان ...

ادامه خبر