خبرهای ریز و درشت و جالبی که این روزها از دهکده بازیها و همچنین از وضعیت تیم ها و ورزشکاران کشورهای گوناگون مخابره می شود، نشان میدهد که بازیهای المپیک لندن نسبت به ادوار گذشته از جذابیت خاصی برخوردار است و طبعا مخاطبان بیشتری را به سمت خود جلب کرده است؛ که از جمله آنها می توان به عکس های زیر اشاره کرد: