ساعتی پیش قیمت دلار در بازار آزاد تهران از مرز 2000 تومان گذشت. این اتفاق با توجه به توقف عرضه ارز مسافرتی، از چند روز قبل انتظار می رفت، اما تفاوت این بار با دفعات قبلی در این است که بعید به نظر می رسد قیمت، حبابی باشد و به وضعیت قبلی برگردد. پیش از این، یک بار حتی قیمت دلار آزاد تا 2060 تومان هم رفته بود، اما دوامی نداشت و به زیر دو هزار تومان برگشته بود.