نمونه تصاوير سه بعدي اناگليف قرمز/فيروزه اي به عكاسي اميد اسدي نخستين عكاس و فيلمبردار سه
بعدي در استان تهران

ابتدا از صفحه مانيتور دوري كنيد تا عمق بيشتري را درك كنيد حد اقل فاصله پيشنهادي 7 متر مي باشد

تصوير سه بعدي شماره 1 به عكاسي اميد اسدي

مشاهده تصوير در
اندازه واقعي كليك كنيد

تصوير سه بعدي شماره 2 به عكاسي اميد اسدي

مشاهده تصوير در
اندازه واقعي كليك كنيد

تصوير سه بعدي شماره 3 به عكاسي اميد اسدي

مشاهده تصوير در
اندازه واقعي كليك كنيد

تصوير سه بعدي شماره 3 به عكاسي اميد اسدي

كپي برداري از تصاوير با درج نام عكاس و منبع مانعي ندارد

تصوير سه بعدي شماره 4به عكاسي اميد اسدي

مشاهده تصوير در اندازه واقعي كليك كنيد