جذاب ترین مردان ایران در سال 1355 با رای 17 هزار زن و دختر