شکار شدن اسب آبی غول پیکر توسط گله ای از شیرهای نر / Fightning Lion with rihono
در سال 2011/ ، اندرو شویمان در شن زار سابی آفریقای جنوبی با فریادهایی از سر درماندگی از خواب پرید، فریادهایی که خیلی زود متوجه شد متعلق به یک اسب آبی است که در آب های کم عمق رودخانه توسط دو گربه بزرگ محاصره شده است. وی در این باره میگوید: «هر بار که اسب آبی میخواست فرار کند، شیرها به دنبال وی میرفتند و وی مجبور میشد که مجددا به درون آب عقب نشینی کند. نهایتا پس از چند ساعت تعقیب و گریز شیرها توانستند بر اسب آبی غلبه کرده و آن را غرق کنند.»

به گزارش نشنال جئوگرافیک، لوک هانتر، رئیس جمعیت حمایت از گربه های وحشی پانترا میگوید: «شیرها میتوانند هر چیزی را بکشند. مناطقی در آفریقا هستند که گله شیرهای بزرگی دارد، شیرهایی که عادت دارند به فیل ها حمله کنند. با این حال به ندرت پیش می آید که شیرها به یک اسب آبی حمله کنند.»برای مثال، هانتر میگوید که طی تحقیقی که بین سالهای 1988 تا 2000 / 1367 تا 1379 در منطقه شنزار سابی –بخشی از زیستبوم بزرگتر پارک ملی کروگر- انجام شد، بیش از 4000 مورد قتل توسط گوشت خواران بالای هرم غذایی شناسایی شد که تنها یک مورد مربوط به کشته شدن اسب آبی توسط شیرها بود. مایک واتسون، مدیرعامل سازمان حفاظت از حیات وحش لیوا میگوید: «شیرها دوست ندارند که خودشان را در معرض خطر بزرگ صدمه دیدن حین شکار پستانداران بزرگ قرار دهند، زیرا آنها به راحتی میتوانند باعث صدمه دیدن شیرها شوند. تجربه شخصی من میگوید که شیرها به دنبال شکارهای ساده تری میروند؛ و اسب آبی، فیل و زرافه های بالغ مطمئنا در این دسته قرار نمی گیرند.»
>>>

>>>