بانک مرکزی نرخ جدید فروش ارز در تاریخ پنجشنبه 27 دی ماه 97 را در سامانه سنا منتشر کرد.

ادامه خبر