علی کریمی دوربین را از دست خبرنگار گرفت و خورد کرد !