سیاسی - احمدی نژاد در سفر به بولیوی و هنگامی که یک زن می خواهد با او دست بدهد.