squids کرم شب تابی است که در خلیج تویاما ژاپن زندگی می کنند و روشنی نور آبی تولید شده از خود را از مهتاب میگیرند .حال بنگر زیبایی های طبیعت را ...