این همان دروازه قرآن اصلی است که در توسعه شهر شیراز در زمان رضاشاه خراب گردید و سپس در سال 1327 حاج حسین ایگار مالک کارخانه پارچه بافی ایگار در شیراز، با هزینه شخصی خود دروازه قرآن فعلی را در نزدیکی های محل دروازه قدیمی ساخت.