رئیس جمهور گفت: آمریکایی ها حتما در این مسیر شکست می خورند چرا که راهی که انتخاب کرده اند راه غلط و اشتباهی است و خودشان را بیشتر در جهان رسوا می کنند.

ادامه خبر