افتادن ماشین پلیس داخل کانال آب در شهر شیراز / عکس از گزارشگر سایت