عکس مربوط میشود به رعد و برق دیشب تهران. محل عکاسی حوالی جاده مخصوص کرج هست. این پدیده برای تهران آن هم توی این فصل نادر است. این صاعقه دوقلو که در اثر باردارشدن بیش از حد ابرها حاصل میشود، در آمریکا، به دلیل شرایط اقلیمی متفاوت چند روز ادامه پیدا میکند و در اثر برخورد با انسان یا حیوانات تلفات به جا میگذارد. این صاعقه دیشب هم خیلی در تهران دیده شد. این صاعقه دو قلو در اثر برخورد به ساختمان های بلند حوالی جنوب غرب تهران و زمین بوجود آمد.