شهردار تهران در حالی روز سه  شنبه نقشه 5 ساله برای شهر تهران را تحت عنوان «برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران» به پارلمان محلی پایتخت ...

ادامه خبر