ایرانی ها زندگی پرریسک را ترجیح می دهند! در حالی که در سایر کشورهای جهان به ویژه در کشورهای پیشرفته مردم کمتر با دارایی و سرمایه ...

ادامه خبر