دیالوگــ حامد بهداد در فیلم نارنجی پوش:
"نریز آقا,!! آقا آشغال نریز,!! رو چمن آشغال نریز,!!من بیام تو سفرتون ب ... خوبه؟؟"