اقای حامد کمیلی بازیگر سرشناس کشورمون به خاطر پخش این عکس از عکاس که از دوستانشون بوده شکایت کرده واین ماجرا به دادگاه کشید شد ولی بعد از متهم شدن عکاس به زندان دادگاه از اقای کمیلی جواب میخواهد که چه نسبتی به خانم اخوند تبار دارد؟اقای کمیلی به تور خیلی غیر منتظره در پاسخ گفت ان ها قصد ازدواج دارند و به هم محرم هستند. پس از دیدن سندمحرمیت این دونفر ختم جلسه کرد ولی هنوز پای کسانی که در ان عکس بودند گیر است.