تیپهای مختلف بانوان در متروی تهران


عزیز خانوم


برنزهدانشجوی دانشگاه شریف


دیپلمه


دودی


فروشنده


هنرمند


جنگولک


کارمند


خریدار


خفاش


کیف قرمزی


کپل


جیگر


مادر جان


معلم


مدل


مجری


مو قشنگ


مژگان جون


بچه مدرسه ای


پلنگی


پیرزن


پر مشغله


پشت کنکوری


روشنفکر


تر و تمیز


نوجوان


تپل خنگ


ورزشکار