طبق قانون مالیات های مستقیم صاحبان مشاغل و مودیان حقیقی براساس شاخص ها و معیارهایی گروه بندی می شوند.

ادامه خبر