رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا از روشن تر شدن وضعیت کسری خدمت فرزندان ایثارگران تا ماه آینده خبر داد.

ادامه خبر