برخی کارشناسان آینده قیمت ارز در ایران را در گرو تصمیم ترامپ درباره برجام می دانند.

ادامه خبر